Czy każdy lekarz ma obowiązek posiadać ubezpieczenie OC?

Od dłuższego czasu wszyscy lekarze w Polsce maja obowiązek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, które obejmuje ewentualne szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności zawodowych.

Ubezpieczenie OC lekarza na etacie

Lekarz, który jest zatrudniony w szpitalu lub przychodni w ramach etatu, automatycznie podlega ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej pracodawcy. Zgodnie z art. 120 Kodeksu pracy, za szkody wyrządzone osobom trzecim odpowiada pracodawca – wyjątek stanowią szkody, które zostały wyrządzone umyślnie. Natomiast w przypadku nieumyślnego spowodowania krzywdy, pracodawca ma prawo do roszczenia zwrotnego w wysokości trzech pensji.

Ubezpieczenie OC lekarza w ramach indywidualnej praktyki

Lekarz, który prowadzi indywidualną praktykę musi posiadać własne ubezpieczenie OC i ciąży na nim obowiązek zawarcia stosownej umowy, która będzie obejmowała szkody zaistniałe w wyniku udzielania świadczeń medycznych

Lekarz, który prowadzi indywidualną praktykę musi posiadać własne ubezpieczenie OC i ciąży na nim obowiązek zawarcia stosownej umowy, która będzie obejmowała szkody zaistniałe w wyniku udzielania świadczeń medycznych.

Czasami zdarza się tak, że lekarz nie prowadzi indywidualnej praktyki, ani nie pracuje na etacie, a w oparciu o umowę cywilnoprawną – zlecenie. W takiej sytuacji nie musi mieć ubezpieczenia OC, jednak rozsądnie jest takowe posiadać.

Odpowiedzialność finansowa lekarza za wyrządzone szkody

Nie ma znaczenia na jakich warunkach dany lekarz jest zatrudniony, ponieważ niezależnie od umowy, może ponieść odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody – umyślne lub nieumyślne, a także na skutek błędów i zaniedbań. Rozsądnym rozwiązaniem jest posiadanie dodatkowego ubezpieczenia OC, niezależnie od polisy podmiotu medycznego zatrudniającego lekarza. Art. 120 Kodeksu pracy mówi o tym, że jeśli lekarz wyrządzi szkodę pacjentowi, to roszczenie jest kierowane do pracodawcy – a nie bezpośrednio do lekarza. W myśl tego przepisu pracownik nie jest obciążony dochodzeniem wobec niego wspomnianych roszczeń. Natomiast pracodawca może wystąpić o zwrot poniesionych kosztów. Mowa wtedy o regresie wynagrodzenia.

Lekarz może wówczas ponieść odpowiedzialność finansową w wysokości trzech pensji lub pełną wysokość wyrządzonej szkody. Wszystko zależy czy popełniony błąd był spowodowany umyślnie czy nieumyślnie.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku lekarzy zatrudnionych w oparciu o umowy zlecenie, o dzieło i inne umowy cywilnoprawne. Taka forma zatrudnienia nie chroni pracownika, a pacjent, któremu została wyrządzona krzywda ma prawo domagać się bezpośredniego odszkodowania w pełnej wysokości szkody. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest wybór dodatkowego ubezpieczania OC, które zminimalizuje ryzyko poniesienie ewentualnych kosztów zawiązanych z popełnieniem błędu przez lekarza.