Gdy jesteś cudzoziemcem- prywatne ubezpieczenie zdrowotne w Polsce

Na podstawie obowiązujących regulacji prawnych cudzoziemcem jest każda osoba, która nie posiada obywatelstwa polskiego. Spod tej negatywnej definicji wyłączono członków misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych, których pobyt na terenie Rzeczpospolitej jest potwierdzony odpowiednimi uprawnieniami oraz obywateli Unii Europejskiej i państw stowarzyszonych.

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE CUDZOZIEMCÓW NA TERENIE RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Prawodawstwo polskie przewiduje możliwość nieodpłatnego leczenia cudzoziemców. Zasady korzystania z nieodpłatnej opieki medycznej są jednak szczegółowo opisane i nie dotyczą wszystkich podmiotów. Nieodpłatne korzystanie ze świadczeń zdrowotnych – czyli na zasadach obowiązujących dla obywateli państwa polskiego posiadających ubezpieczeni zdrowotne ograniczone jest do następujących przypadków:

pobytu czasowego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (np. podczas wakacji) i jednoczesnego posiadania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub certyfikatu casowo zastępującego EKUZ w zakresie:

 • gwarantowanych świadczeń zdrowotnych,
 • zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne oraz środki pomocnicze,
 • leków refundowanych;
 • ubezpieczenia w Polsce;

pobytu legalnego w przypadku posiadania przez państwo pochodzenia cudzoziemca umowy lub dwustronnego porozumienia z Rzeczpospolita Polską w zakresie:

 • nagłego zachorowania lub
 • wypadku na terenie Polski.

Brak spełnienia wyżej wymienionych warunków obliguje cudzoziemca do odpłatnego korzystania z usług opieki medycznej (za usługi wystawiane będą rachunki) lub wykupienia prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, m. in. podczas:

 • podróży turystycznych,
 • studiów,
 • pracy.

PRYWATNE UBEZPIECZENIE NA POKRYCIE KOSZTÓW LECZENIA W POLSCE

Jeśli jesteś osobą, która nie jest obywatelem Unii Europejskiej, państwa stowarzyszonego lub państwa, które na mocy odrębnych umów międzynarodowych lub porozumień ma udostępnioną opiekę zdrowotną w Polsce, nie masz prawa do korzystania z polskiego publicznego ubezpieczenia zdrowotnego. Celem zapewnienia własnego bezpieczeństwa pobytu w Polsce oraz na całym terytorium państw strefy Schengen, warto wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne, które dostępne jest dla każdej osoby fizycznej, niezależnie od kraju pochodzenia i posiadanego obywatelstwa. Wypadek lub nagła choroba mogą przydarzyć się każdemu w każdym czasie, nawet podczas krótkotrwałego pobytu poza krajem pochodzenia lub kraju stałego zamieszkania.

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne dla cudzoziemców są gwarantują dostęp do opieki medycznej oferowanej przez różne podmioty w różnych zakresach. W zależności od długości i charakteru pobytu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i ryzyka zdrowotnego z nim związanego- podmioty prowadzące działalność w zakresie prywatnych usług medycznych oraz towarzystwa ubezpieczeniowe oferują szeroką gamę pakietów obejmujących zróżnicowane zakresy opieki i refundacji kosztów leczenia. Prywatna polisa medyczna jest ponadto gwarancją szybkiego uzyskania pomocy, zmniejsza uciążliwości związane z formalnościami dotyczącymi rozliczeń, przekazywaniem dokumentacji, wypełnianiem formularzy.

Oferty polis dobrowolnych zapewniają często, oprócz ogólnodostępnej opieki w przychodniach i gabinetach lekarskich, dostęp do wizyt domowych oraz pakiety badań specjalistycznych. Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców zapewnia dostęp do badań niezbędnych do prawidłowej diagnozy oraz dalszego procesu leczenia (w tym np. do diagnostyki tomografem komputerowym, rezonansem magnetycznym, na które czas oczekiwania w przypadku ubezpieczenia publicznego jest standardowo wydłużony). Pokrywa zarówno koszty transportu medycznego, jak i koszty hospitalizacji, w tym koszty leków. W razie konieczności gwarantuje transport do kraju stałego zamieszkania oraz transport zwłok do kraju stałego zamieszkania. Prywatne pakiety medyczne często zawierają opcję prowadzenia ciąży lub pakiety stomatologiczne.

OKRESY UBEZPIECZENIOWE

Długość obowiązywania prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego dla cudzoziemców uzależniona jest od rodzaju wizy, na podstawie której przebywa on na terytorium Rzeczpospolitej. Wiza krótkoterminowa uprawnia do wykupienia polisy na 3 miesiące. W przypadku wizy długookresowej, uzyskania uprawnienia do pobytu czasowego lub zezwolenia na zamieszkanie- polisa może zostać wykupiona na okres od 3 do 36 miesięcy.

PROCEDURA I KOSZTY

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne nabyć można na stronie internetowej ubezpieczyciela je oferującego, przez wypełnienie wskazanego formularza online lub w punkcie ubezpieczającym. Dokumentacja przeznaczona dla cudzoziemców jest dostępna w najczęściej występujących wersjach językowych: przede wszystkim w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim i rosyjskim.

Koszty ubezpieczenia uzależnione są przede wszystkim od:

 • okresu ubezpieczenia,
 • wybranego pakietu ubezpieczeniowego,
 • wieku osoby ubezpieczonej,
 • celu pobytu.

Większość towarzystw ubezpieczeniowych w razie wątpliwości lub problemów zwianych z zawarciem umowy ubezpieczenia zdrowotnego dla cudzoziemców lub wyborem odpowiedniego pakietu oferuje pomoc specjalistów w tym zakresie.