Obowiązkowe ubezpieczenie OC lekarzy w pigułce

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 10 maja 2019 roku wszyscy lekarze, którzy prowadzą praktykę lekarską na terenie Polski, muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Takie ubezpieczenia lekarzy dotyczą także stomatologów, pielęgniarek, położnych i fizjoterapeutów.

Ubezpieczenia lekarzy od odpowiedzialności cywilnej obejmują szkody, które powstały w wyniku prowadzonego przez nich leczenia. Ponadto lekarze mogą skorzystać też z wielu dodatkowych opcji ubezpieczenia, np. podniesienia kwoty ubezpieczenia OC lub ubezpieczenia z tytułu utraty dochodu.

Ile wynosi suma obowiązkowego ubezpieczenia lekarzy?

Obecnie minimalna suma OC dla lekarza wynosi 75 000 euro w stosunku do jednego zdarzenia oraz 350 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia, którym jest 12 miesięcy.

Jeśli kwota odszkodowania dla pacjenta przekroczy sumy podane powyżej, lekarz musi pokryć różnicę z dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub z prywatnych pieniędzy. W praktyce w wyniku popełnionego błędu lekarz może być zobowiązany do płacenia poszkodowanemu:

  • zadośćuczynienia (ma charakter jednorazowy)
  • renty na zwiększone potrzeby (np. dodatkowe leki, badania, specjalna żywność, środki opatrunkowe)
  • renty z tytułu utraty zdolności do pracy.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 10 maja 2019 roku wszyscy lekarze, którzy prowadzą praktykę lekarską na terenie Polski, muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Kiedy lekarz nie musi wykupić polisy OC?

Lekarz zatrudniony w oparciu o umowę o pracę nie musi posiadać polisy OC. W takiej sytuacji za wszelkie błędy medyczne odpowiada placówka, która go zatrudniła i jej ubezpieczyciel. Lekarz prowadzący indywidualną praktykę (gabinet, wizyty domowe) oraz zatrudniony w ramach kontraktu, mu wykupić polisę minimum dzień przed rozpoczęciem działalności gospodarczej (więcej tutaj).

Czego nie obejmuje obowiązkowe OC lekarzy?

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lekarzy obejmuje tylko niektóre sytuacje, które wyszczególnione są w rozporządzeniu w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Obowiązkowe OC nie obejmuje szkód:

  • wyrządzonych przez lekarza, który w momencie ich powstania nie miał prawa do wykonywania zawodu
  • dotyczących zniszczenia (uszkodzenia) lub utraty mienia, tj. sprzętu medycznego i samego gabinetu
  • wynikających z kar umownych (w tym także kar nakładanych przez NFZ)
  • które powstały w wskutek działań wojennych, wprowadzenia i trwania stanu wojennego, a także zamieszek i zdarzeń uznanych za akty terrorystyczne
  • powstałych w wyniku zabiegów chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych jeśli nie były one wykonywanie z powodu wady wrodzonej, urazu lub choroby.

Kiedy lekarz może odpowiadać za błędy medyczne i korzystać z ochrony OC?


Jeśli lekarz zatrudniony jest w placówce medycznej na podstawie umowy o pracę, nie odpowiada cywilnie za błędy medyczne. Nie musi też wtedy posiadać ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. W sytuacji gdy popełni błąd i w sprawie będzie toczyć się postępowanie, odpowiedzialność cywilną będzie ponosić jedynie zatrudniająca go placówka. Lekarz zaś może ponieść ewentualne konsekwencje pracownicze.

W przypadku, gdy lekarz prowadzi indywidualną praktykę lekarską lub zatrudniony jest w oparciu o kontrakt, posiadanie ubezpieczenia OC jest obowiązkowe. Wtedy za błędy medyczne odpowiada zarówno placówka, w której lekarz ma kontrakt, jak i sam lekarz.

Co grozi za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC?

Posiadanie polisy OC jest warunkiem koniecznym do uzyskania wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Wraz z wnioskiem o wpis lekarz składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej, że posiada polisę. Za brak aktualnego ubezpieczenia lekarzowi grozi także kara finansowa w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę.