OC lekarzy – co warto wiedzieć?

Odpowiedzialność cywilna lekarzy jest istotnym elementem praktyki medycznej. Jak wiemy zawód ten jest niezwykle potrzebny w obliczu rozwoju społeczeństwa oraz wszelkich jego konsekwencji, tych pozytywnych i negatywnych. Szczególnie ukazała to pandemia, która dobitnie rozwiała wszystkie wątpliwości co do zasadności służby zdrowia. Rosnące wymagania pacjentów oraz konstrukcja występujących procedur nakładają niezwykle małą granicę błędu na lekarzy, co stanowi o nieodzowności stosowania OC.

Czym dokładnie jest OC lekarzy?

Wyobraźmy sobie nieszczęśliwą sytuację, w której wyniku opiekujący się pacjentem lekarz popełnia błąd, bądź też dopuszcza się zaniechania. W majestacie prawa rzeczony pacjent może wnieść o uiszczenie względem niego odszkodowania. Zatem iExpert OC lekarzy niejako zabezpiecza przedstawicieli tego zawodu przed osobistym płaceniem świadczenia. Zobowiązane jest do tego towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym zawarta została umowa. Ułatwia to także sprawną wypłatę należności dla poszkodowanego. Ubezpieczenie to dzieli się na dwa rodzaje:

Odpowiedzialność cywilna lekarzy jest istotnym elementem praktyki medycznej

  • obowiązkowe – jest to prawny wymóg państwa względem każdego podmiotu prowadzącego działalność leczniczą oraz każdego lekarza wykonującego praktykę grupową lub indywidualną. Warunki i minimalne sumy świadczenia ukonstytuowane są przez rozporządzenie Ministra Finansów. Z OC obowiązkowego zwolnieni są lekarze zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.
  • dobrowolne – to rodzaj nieobowiązkowego ubezpieczenia, które może zostać nabyte przez medyka w celu rozszerzenia świadczenia o kolejne pozycje, bądź też zwiększenie wypłacanej sumy.

Znaczenie OC

Odpowiedzialność cywilna lekarzy jest istotnym elementem praktyki medycznej

Pacjenci coraz więcej uwagi skupiają na weryfikowaniu wybieranych usług medycznych. Rozwój technologiczny znacząco to ułatwił. Problemem nie jest dokładne sprawdzenie informacji o lekarzu. OC lekarzy to nie tylko prawny wymóg. To też element stanowiący o wiarygodności i zaufaniu. Pozwala to świadczyć usługi na najwyższym poziomie, odciążając lekarzy od strachu przed potencjalnym ryzykiem poniesienia kosztów związanym z ewentualnym domaganiu się odszkodowania przez pacjenta. Załóżmy, że takie widmo jawiłoby się przed każdym medykiem. Sprawiłoby to, iż nie podejmowaliby często wymaganego ryzyka. Każda decyzja byłaby analizowana w tym aspekcie bardzo długo, co w nagłych sytuacjach uniemożliwia skuteczną reakcję.

Zakres OC lekarzy

Jest ono zależne od rodzaju ubezpieczenia. Obowiązkowe OC obejmuje szkody z tytułu błędów medycznych, niosących za sobą pogorszenie, utratą zdrowia, bądź śmiercią pacjenta na drodze podjęcia nieprawidłowego leczenia lub błędnej diagnostyki. Poszkodowany ma prawo ubiegać się o rekompensatę na rzecz pokrycia kosztów leczenia, rehabilitacji lub jako forma zadośćuczynienia za poniesiony uszczerbek na zdrowiu. Natomiast brakujące punkty obejmujące wypłacenie świadczenia zawiera dobrowolne OC. Są to m.in. zniszczenie lub utrata mienia pacjenta, naruszenie praw, dostęp do porady prawnika w przypadku złożenia oskarżeń przez pacjenta. Lekarz zawierając umowę powinien zwrócić uwagę na zakres OC i przeanalizować co musi zawierać.

Jak możemy zauważyć OC nie jest niepotrzebnym wymogiem prawnym państwa względem służby zdrowia. To konstrukcja zawierającą pewnego rodzaju kontrakt społeczny między lekarzem a pacjentem. Lekarz otrzymuje bufor bezpieczeństwa oraz zaufania, umożliwiając pełnienie profesjonalnych usług na najwyższym poziomie. Pacjent natomiast uzyskuje zapewnienie, iż poniesione krzywdy w skutek popełnienia błędu nie zostają zaniechane oraz wypłacone zostaną środki w celu pokrycia ewentualnych kosztów dalszego leczenia.