Czy wiesz, że doradca podatkowy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej?

Doradztwo podatkowe uznawane jest za „wolny zawód” – nie istnieje jedna definicja legalna tego pojęcia. Przykładowa definicja stwierdzona została przez Trybunał Konstytucyjny, ale także zawarto ją Ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Jednoznacznie można stwierdzić, że za „wolny zawód” uznaje się możność wykonywania pracy przez osoby o potwierdzonych kwalifikacjach w ramach prowadzonej własnej działalności gospodarczej. Działanie na własny rachunek nie jest jedyną możliwością, albowiem doradcy podatkowi mogą wykonywać swoją pracę również w innych podmiotach np. spółkach handlowych.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC istnieje także w przypadku innych wolnych zawodów np. adwokat, radca prawny, księgowy, lekarz czy architekt.

Doradztwo podatkowe uznawane jest za "wolny zawód" - nie istnieje jedna definicja legalna tego pojęcia

Kiedy powstaje powstaje obowiązek ubezpieczenia OC doradcy podatkowego i jak je uzyskać?

Doradca podatkowy po zdaniu egzaminu i dokonaniu wpisu na listę doradców podatkowych, aby móc wykonywać swoją pracę musi złożyć odpowiedni wniosek co najmniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie wykonywania działalności. Niniejszy wniosek kierowany jest do Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Osoba zainteresowana posiada możliwość wyboru rodzaju ubezpieczenia oraz jego zakresu, a także sumy gwarancji. Minimalna suma gwarancyjna wynosi równowartość 10 000 euro, jednak istnieje możliwość wyboru ubezpieczenia rozszerzonego lub pozostania przy standardowym, podstawowym wariancie w zależności od preferencji klienta. Jak powszechnie wiadomo, im wyższa cena składki tym lepsze, korzystniejsze i zapewniające większą ochronę ubezpieczenie. Warto skorzystać z dodatkowych rozszerzeń, aby nie doszło do sytuacji w której szkoda przekroczy wartość sumy gwarancji i konieczne będzie zapłacenie nadwyżki z własnych środków, co spowoduje uszczerbek w prywatnym budżecie.

Doradca podatkowy po zdaniu egzaminu i dokonaniu wpisu na listę doradców podatkowych, aby móc wykonywać swoją pracę musi złożyć odpowiedni wniosek co najmniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie wykonywania działalności

Do zawarcia umowy dochodzi po złożeniu wspomnianego powyżej wniosku i opłaceniu stosownej składki w zależności od wybranego ubezpieczenia. Oznacza to, że do zapłaty za niniejsze ubezpieczenie będzie zobowiązany osobiście doradca podatkowy lub podmiot na którego rzecz wykonywana jest praca. W konsekwencji oznacza to, że doradca podatkowy objęty będzie ochroną już w kolejnym dniu po zawarciu umowy ubezpieczeniowej i od tego momentu posiada tzw. OC doradcy podatkowego.

Dlaczego doradca podatkowy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej?


Wymóg posiadania OC doradcy podatkowego wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów. Pokierowane jest to trudnym charakterem wykonywanej pracy, często uznawanej za zawód zaufania publicznego. Posiadanie przez doradcę podatkowego wskazanego ubezpieczenia gwarantuje mu ochronę w sytuacji popełnienia jakiegoś błędu, polegającego na wyrządzeniu przez doradcę podatkowego szkody osobie trzeciej. Ubezpieczyciel bierze także odpowiedzialność za szkody wyrządzone zaniechaniem czynności, a także za czynności podjęte przez praktykantów i pracowników doradcy podatkowego. Istnieje jednak katalog wyłączeń jakich nie obejmuje owe ubezpieczenie, znajduje się ono we wspomnianym Rozporządzeniu Ministra Finansów, m.in. są to szkody:

  1. wyrządzone osobie najbliższej;
  2. wyrządzone po skreśleniu z listy doradców podatkowych;
  3. polegających na zapłacie kar umownych;
  4. wyrządzone podczas stanu nadzwyczajnego;

Ubezpieczenie OC doradcy podatkowego jest bardzo przydatnym i pomocnym narzędziem. Przede wszystkim minimalizuje ono ryzyko związane z wykonywaniem tego zawodu. Bez uzyskania niniejszego ubezpieczenia nie ma możliwości wykonywania swojej profesji. Pamiętać należy o tym, że ubezpieczenie zawierane jest na określony czas, po którym należy je przedłużyć.