Czym jest obowiązkowe ubezpieczenie OC radcy prawnego?

Każdy radca prawny, który aktywnie wykonuje swój zawód, musi posiadać wykupioną polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej – tak wynika wprost z przepisów prawa. Konieczność wykupienia takiego ubezpieczenia to nie tylko przykry obowiązek – często właśnie taka polisa chroni radcę prawnego przed koniecznością poniesienia znacznie większych kosztów. Czym zatem jest radca prawny ubezpieczenie i co obejmuje?

Przed czym chroni obowiązkowa polisa odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego?

Podkreślić należy, że absolutnie każdy radca prawny ubezpieczenie takie musi mieć wykupione, jeśli zamierza wykonywać swój zawód. Polisa odpowiedzialności cywilnej ochroni go bowiem w przypadku, gdy na skutek błędu w wykonywaniu czynności zawodowych wyrządzi on krzywdę swojemu klientowi. Do takiej sytuacji może zaś dojść w wielu różnych okolicznościach – na przykład w wyniku błędnie udzielonej porady prawnej, czy też z powodu źle opracowanego projektu prawnego. Radcowie prawni ponadto reprezentują swoich klientów przed sądami, czy urzędami – i również w takich sytuacjach ewentualne popełnione przez nich błędy finansowane będą z polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej. Klient, jako osoba poszkodowana może bowiem domagać się zadośćuczynienia – i w przypadku, gdy radca prawny takiego ubezpieczenia nie posiada, musi liczyć się ze znacznie poważniejszymi kosztami, niż cena polisy.

To jednak nie wszystko – radcowie prawni, którzy wykonują działalność bez wykupionej polisy OC muszą liczyć się z poważnymi konsekwencjami karnymi. Warto więc dla własnego bezpieczeństwa postąpić zgodnie z przepisami prawa i zdecydować się na wykupienie ubezpieczenia OC radcy prawnego. Pamiętać należy, że zgodnie z rozporządzeniem z 11 grudnia 2003 roku, obowiązek ten ciąży nie na kancelariach, lecz bezpośrednio na radcach prawnych.

Jakie zalety ma wykupienie obowiązkowej polisy OC radcy prawnego

Polisa ubezpieczenia OC jest dla radcy prawnego obowiązkowa – nie jest jednak tylko kosztem, który należy ponieść. Kiedy już bowiem radca prawny ubezpieczenie wykupi, może on liczyć na bardzo wiele korzyści, takich jak

  • pokrycia kosztów szkód wyrządzonych w wyniku błędu radcy prawnego
  • zminimalizowanie ryzyka płynącego z oferowanych usług, większe poczucie bezpieczeństwa
  • zwiększone zaufanie klientów.

Oprócz podstawowej, obowiązkowej polisy OC wiele zakładów ubezpieczeniowych proponuje również wykupienie dodatkowego, uzupełniającego ubezpieczenia OC radcy prawnego. Ta polisa jest w pełni dobrowolna, natomiast umożliwia skorzystanie ze znacznie większej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia, a także rozszerzenie ubezpieczenia o dodatkowe warianty.

Czego nie obejmuje obowiązkowa polisa OC radcy prawnego

Tak, jak w przypadku każdego innego rodzaju ubezpieczenia, również i obowiązkowa polisa OC radcy prawnego związana jest z pewnymi ograniczeniami. Warto bowiem wiedzieć, że bezpośrednio z rozporządzenia z dnia 11 grudnia 2003 roku wynika decyzja ubezpieczycieli o niewypłacaniu pieniędzy z polisy, jeśli szkoda wyceniona jest na kwotę wyższą, niż 50.000 złotych. Ponadto radcy prawni muszą liczyć się także z tym, iż omawiane ubezpieczenie nie zostanie wypłacone, jeżeli szkoda wyrządzona zostanie w stosunku do członków ich rodzin, lub partnerów biznesowych.

Nie jest to jednak koniec ograniczeń. Ubezpieczyciele zastrzegają sobie bowiem także prawo do odmowy wypłaty takiej polisy, jeśli doszło do skreślenia ubezpieczonego z listy radców prawnych. Ponadto pieniądze z obowiązkowej polisy Oc radcy prawnego mogą nie zostać wypłacone w wypadku wybuchu wojny.